lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Tuesday, November 19, 2013

Latihan Musim Cuti untuk Pelajar Ting 4

BAHAGIAN A
 [ 40 markah ]
Jawab semua soalan

1.            Jadual berikut menunjukkan tokoh yang terlibat semasa proses perluasan kuasa dalam peningkatan tamadun manusia.
Tamadun
Tokoh
Wilayah
Yunani
X
Parsi, Mesir, Turkistan, Samarkhand
Rom
Y
Britain, Sepanyol, Afrika Utara
India
Asoka
Kalinga
China
    Shih Huang Ti
Menyatukan seluruh China

(a)       Namakan tokoh perluasan kuasa tersebut:

(i)               X .................................................................................................................
(ii)              Y ...............................................................................................................
[ 2 markah ]
(b)       Apakah kesan perluasan kuasa Yunani?
................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
           

                                                                                                                                  [ 1 markah ]
(c)       Bagaimanakah perluasan kuasa tamadun India dilaksanakan?
................................................................................................................................................................................................................................................................................
 [ 2 markah ]
(d)          Apakah tindakan Shih Huang Ti untuk menyatukan seluruh China ?

(i)            ............................................................................................................................
(ii)           ............................................................................................................................
 [ 2 markah ]
(e)          Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini?
(i)            ............................................................................................................................
(ii)           ............................................................................................................................
(iii)          ............................................................................................................................
 [ 3 markah ]


2.         Jadual berikut menunjukkan peristiwa penting dalam sejarah Islam.
Tahun
Peristiwa
621 M
Perjanjian Aqabah Pertama
622 M
Perjanjian Aqabah Kedua

( a )      Namakan dua suku Arab Madinah yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
 i      ……………………………………………………………………………
 ii         ………………………………………………………………………….
 [2 markah]
(b)        Nyatakan perbezaan antara syarat-syarat Perjanjian Aqabah Pertama dengan  kandungan Perjanjian Aqabah Kedua.
 i      …………………………………………………………………………….
 ii         …………………………………………………………………………..
 [2 markah]
( c )      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua kepada perkembangan Islam di Tanah Arab?

 i       ………………………………………………………………………………….
 ii      …………………………………………………………………………………..
 iii     ………………………………………………………………………………….
 [3 markah ]

( d )      Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad S.A.W memeterai Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua.

 i       ………………………………………………………………………………….
 ii      …………………………………………………………………………………
 iii      ………………………………………………………………………………..
 [3 markah ]3

Tarikh
Peristiwa

622 M


Penggubalan Piagam Madinah atau Sahifah Madinah  di Madinah

(ms 124)


a


i.

ii

Apakah Piagam Madinah?

………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………….
[2 markah]


b


i.

ii
Nyatakan ciri-ciri agama yang terkandung dalam Piagam Madinah?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
[2 markah]


c


i.

Senaraikan dua dasar ekonomi yang terkandung dalam Piagam Madinah?

………………………………………………………………………...............
 [1 markah]


dI

ii
Apakah asas-asas masyarakat yang dibentuk dalam Piagam Madinah.


………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………...............
[2 markah]


e
i

ii


iii
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah nilai hidup bermasyarakat yang boleh diteladani daripada kejayaan  Nabi Muhammad s.a.w. membentuk masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah?.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
[3 markah]
[ 10 Markah ]4    .Seorang khalifah yang dilantik bertanggungjawab memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunah.


(a)          Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah?

(i)            ................................................................................................................
(ii)           ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(b)          Jelaskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah

(i)            ................................................................................................................
(ii)           ................................................................................................................
(iii)          ................................................................................................................

[ 3 markah ]
(c)          Berikan dua kejayaan Khalifah Uthman bin Affan sepanjang tempoh pemerintahannya.

(I)            ................................................................................................................
(II)          ................................................................................................................
                                                                                                            [ 2 markah ]

(d)             Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda mengamalkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran anda?

(i)            ................................................................................................................
(ii)           ................................................................................................................
(iii)          ................................................................................................................

                                                                                                            [ 3 markah ]

Bahagian B
[ 60markah ]
Jawab tiga soalan sahaja

5          Peta menunjukkan lokasi tamadun awal manusia

           
a)         Apakah maksud tamadun?
                                                            ( 4 markah )

b)       Huraikan ciri-ciri yang membawa kepada proses kehidupan yang lebih bertamadun .
                                                            ( 10 markah )

c)        Pada pendapat anda, mengapakah tamadun awal manusia terbina di lembah sungai?
                                                                          (  6 markah )

6.         Pembahagian kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu kerajaan Agraria dan kerajaan maritim adalah berasaskan aspek kedudukan geografi dan ekonomi.

            (a)        Nyatakan ciri-ciri kerajaan agraria.
 [ 8  Markah]

(b)        Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan agraria maju dalam bidang  pertanian.
 [ 6 Markah]

(c)        Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan kebergantungan kerajaan maritim kepada kerajaan agraria?
[ 6 Markah]


6          Melaka merupakan sebuah pelabuhan entrepot pada abad ke 15.

(a)        Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan  Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting menjelang abad ke-15.                                 
  [ 6 markah ]

(b)        Penggunaan mata wang sebagai perantaraan nilai barangan secara langsung memudahkan perdagangan dan urusan jual beli.
            Terangkan penggunaan mata wang di negeri-negeri Melayu  sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.                                                                     [10 markah]

(c)        Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang di negeri-negeri Melayu?
                                                                                                               [4 markah]

            Pihak British dalam usaha mereka mengaut keuntungan ekonomi
            di Tanah Melayu, telah memperkenalkan dasar-dasar yang secara
            tidak langsung meninggalkan kesan positif kepada masyarakat Melayu.


7          (a)        Jelaskan cara  pemilikan tanah yang menjadi amalan masyarakat Melayu
                        sebelum kedatangan British.                                                                                                                
                                                                                                             [5 markah]
(b)       Terangkan dasar tanah British yang digunakan untuk melindungi kepentingan 
      penduduk peribumi.                                                                         [10 markah]

(c)        Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan penjajah British berusaha  
      mengekalkan orang Melayu dalam penananam padi?                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                               [5 markah]
           
8.         Tamadun Hwang Ho menjadi salah sebuah tamadun awal dunia kerana corak pemerintahannya yang bersistematik.
            (a)        Jelaskan sistem pemerintahan tamadun Hwang Ho.                              
   [6 markah]
(b)        Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang ekonomi dan sosial kepada peradaban dunia hari ini.                                                                                                                                                                                                   
[8 markah]
(c)        Berdasarkan kemajuan pertanian tamadun Hwang Ho, bagaimanakah anda dapat meningkatkan pencapaian pertanian di negara kita.                                                                                               
[6 markah]9        Peristiwa hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622 Masihi dilakukan secara rahsia dan secara berperingkat-peringkat


          .( a )       Terangkan faktor yang mendorong  Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke
Madinah .                                                       
[ 8 markah ]
 
 ( b )       Nyatakan kepentingan hijrah terhadap perkembangan Islam.
                                                                                                [ 6 markah ]

            ( c )      Bagaimanakah konsep hijrah dapat membantu anda menjadi seorang                                          pelajar yang gemilang  
                                                                                                            [ 6 markah ]


10.   Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M dan telah memberi sumbangan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada peradaban Islam dan Barat

( a )   Bagaimanakah kerajaan Abbasiyah berjaya diasaskan pada tahun 750 M
                                                                                                                              [ 6 markah]
( b)    Terangkan faktor yang membantu Kota Baghdad muncul sebagai pusat  kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah.                             
[ 8 markah ]

( c )    Pada pandangan anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk
                   menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia ?
                                                                                                                        [ 6 markah ]
  

11.       Rajah berikut merujuk kepada cara penyebaran Islam di Asia Tenggara .

      PERDAGANGAN
 
                                                
  

.( a )       Terangkan faktor yang memnbawa kepada penyebaran agama  Islam  ke Asia Tenggara                                                                                                                                                                                                                                    [ 8 markah ]

( b )        Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah masyarakat Asia Tenggara mudah menerima Islam ?
[ 6 markah ]

c)         Apakah nilai-nilai murni yang boleh anda aplikasikan bagi menjadi insan yang baik
[ 6 markah ]


-          Kertas Soalan Tamat - 

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation