lawati Penaja cikgusejarah.blogspot.com

Suka blogcikgusejarah

Akronim Untuk Tajuk Gerakan Islah

Followers

Suka cikgusejarah

Penaja Blog cikgusejarah

Friday, July 15, 2011

Skema set 1 Gerak gempur sejarah 2011

Namakan sebuah negara kota yang paling menonjol di Yunani.

Athens

Sparta

Corinth

Berikan dua ciri polis yang terdapat di Yunani.

Institusi politik yang merdeka

Jumlah penduduknya kecil (Athens mempunyai 40,000 orang penduduk)

Terbentuk hasil gabungan beberapa buah kampung dan bandar

Mengandungi sebuah kota

Kawasan pertanian di luar kota

Di dalam polis terdapat pasar, kubu, kuil dan istana

Mempunyai acropolis (kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan

Mempunyai agora (tempat pertemuan/ mesyuarat rakyat / pusat ekonomi)


Nyatakan bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan di Yunani sebelum sistem pemerintahan Demokrasi di perkenalkan.

Monarki

Oligarki

Aristokrasi

Diktator / tirani

Apakah sumbangan tamadun Yunani kepada peradaban dunia hari ini ?

Sistem pemerintahan berbentuk Demokrasi

Rakyat terlibat dalam membuat keputusan politik

Rakyat membentuk kerajaan rakyat

Lahir tokoh ilmuan seperti Pythagoras, Hippocrates, Archimedes dan Ptolemy

Lahir ahli falsafah terkenal iaituHeredotus, Socrates, Aristotle dan Plato

Lahir Sejarawan seperti Thucydides dan Herodotus

Lahir pemikir sains dan teknologi seperti Thales, Anaximander, Heraclitus dan Anaxogaras

Tumbuh banyak sekolah falsafah

Perkembangan dalam bidang pendidikan yang seimbangkan Rohani dan Jasmani

Pengenalan sukan Olimpik

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah pemerintahan sistem Demokrasi diamalkan di negara kita ?

Kerajaan ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat

Rakyat menjadi wakil dalam pentadbiran

Pemerintah dipilih melalui undian / pilihan raya

Rakyat terlibat dalam membentuk kerajaan

Wakil rakyat menganggotai Dewan Rakyat /parlimen

Mana-mana yang munasabah

Namakan dua orang pendakwah yang menyebar Islam di Asia Tenggara

Syeikh Ismail

Fakir Muhamad

Syarif Amir Sayyid al-Syirazi

Tajuddin al-Asfahani

Syeikh Abdul Aziz

Maulana Abu Bakar

Maulana Yusof

Apakah sifat yang dimiliki oleh pendakwah ?

Peribadi yang baik

Jujur

Lemah lembut

Jelaskan peranan ulama dalam menyebarkan Islam di Melaka

Mengajar perkara asas tentang Islam

Mengajar secara tidak formal

Mengajar secara formal

Menggunakan masjid / istana / rumah sebagai tempat mempelajari Islam

peringkat awal

Pusat pendidikan berkembang ke pondok / pasentren

Nyatakan cara Wali Songo berdakwah di Jawa

Menimbulkan kesedaran

Menanam semangat maksud bekerja

Menanam semangat beramal

Berusaha menghapuskan pengangguran

Mengikis sifat malas

Elak hidup secara mewah

Mengelakkan pembaziran

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Islam boleh tersebar dengan mudah di Asia Tenggara ?

Nilai-nilai Islam yang baik

Dilakukan dengan bijaksana

Sikap terbuka para pendakwah

Pendakwah tidak prajudis

Mana-mana yang munasabah

Siapakah yang mereka bendera negara kita ?

Encik Mohamad Hamzah

Senaraikan pihak yang terlibat sehingga terhasilnya bendera negara.

Majlis Perundangan Persekutuan

Penglibatan 373 pereka

Akhbar The Malay Mail

King George VI

Jelaskan maksud lambang-lambang yang berikut :-

I Bintang berpecah empat belas

Gabungan empat belas buah negeri dalam Persekutuan Malaysia

ii Warna biru

Melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum

iii Bulat sabit

Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan Malaysia

Mengapakah bendera kebangsaan diwujudkan ?

Kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air

Menaikkan semangat

Membezakan Malaysia daripada negara lain / identiti

Membangkitkan semangat perjuangan / patriotik

Menunjukkan kesetiaan

Bersatupadu / simbol perpaduan

Sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara

Menimbulkan rasa bangga terhadap negara

Menunjukkan ketaatan kepada negara

Untuk digunakan dalam istiadat dan majlis rasmi

Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara , apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang menghina bendera negara ?

Melucutkan kewarganegaraan

Menjalani sesi kaunseling

Mengenakan perkhidmatan masyarakat

Hukuman penjara

Denda

Buang daerah / negeri

Dibicarakan di mahkamah atas tuduhan menghina negara

Ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) atas tuduhan mencetuskan huru hara

Mana-mana yang munasabah

Apakah maksud Negara Persekutuan ?

Penyatuan beberapa buah negeri

Mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan serta beberapa buah Kerajaan Negeri

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

Nyatakan dua bidang kuasa yang terdapat dalam senarai berikut :

Senarai Persekutuan

Hal ehwal luar negeri

Pertahanan

Keselamatan dalam negeri

Pentadbiran dan keadilan

Kerakyatan negara

Pilihan raya negara

Kewangan

Perniagaan, perdagangan dan perusahaan

Perkapalan, pelayaran dan pengangkutan

Jabatan ukur, penyelidikan

Kerja raya dan tenaga pusat

Pelajaran

Kesihatan

Keselamatan buruh dan sosial

Orang Asli

Senarai Negeri

Undang-undang Islam

Tanah

Petanian dan perhutanan

Kerajaan tempatan

Perkhidmatan tempatan

Kerajaan negeri

Hari cuti negeri

Undang-undang negeri

Senarai Bersama

Kebajikan sosial

Biasiswa

Taman Negara

Perancangan bandar dan wilayah

Penjagaan haiwan

Kesihatan dan kebersihan awam

Parit dan tali air

Pemulihan

Hiburan awam

Perhubungan

Pada pandangan anda, apakah kepentingan hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri ?

Satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah

Dapat membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa

Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik

Hubungan baik perlu dipupuk untuk menjamin keharmonian

Sentiasa mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama

Mana-mana yang munasabah

Nyatakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah.

Lelaki yang merdeka

Beragama Islam

Memiliki pengetahuan tentang Islam

Bersifat adil dan sanggup melaksanakan hukum Allah

Mempunyai akhlak yang baik

Tubuh yang sihat dan sempurna serta berfikiran cerdas

Pandai mentadbir kerajaan

Senaraikan tugas-tugas khalifah dalam Islam.

Menjadi ketua negara

Memelihara kedudukan agama Islam

Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah

Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah

Memastikan kelicinan pentadbiran negara

Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh

Melantik atau melucutkan jawatan pegawai pantadbiran negara

Menjaga kebajikan rakyat

Menjaga dan meneruskan ajaran Allah

Mengekalkan perpaduan Ummah

Memantapkan Sistem perundangan Islam

Menguruskan kewangan negara

Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat

Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab semasa pemerintahan beliau.

Politik Pentadbiran

Menubuhkan Majlis Syura - dianggotai oleh golongan Ansar dan Muhajirin

Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah

Beliau melantik Wali / Gabenor sebagai ketua pentadbir awam

Menubuhkan beberapa jabatan penting-

Cth ; Jabatan tentera, Polis, Percukaian dan Perbendaharaan Negara

Jabatan diketuai oleh khatib atau setiausaha

Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain

Hakim dibayar gaji lumayan

Sosial

Mengembangkan pengajian al-Quran

Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran

Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah

Memperkenalkan kalendar hijrah

Tahun Hijrah menjadi titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam.

Ketenteraan

Khalifah Umar menyusun semula sistem ketenteraan

Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela

Tentera dibayar gaji

Tentera diberi pakaian seragam

Beliau membina markas tentera dibandar utama

Membina kubu pertahanan di sempadan yang menghadap negara musuh

Beliau mewujudkan jawatan panglima tentera

Menggantikan Khalid al- Walid dengan Abu Ubaidah al-Jarah sebagai panglima

Ekonomi

Membina terusan dan taliair- untuk meningkatkan hasil pertanian

Cth: Empangan Abu musa ( Basrah ) dan Terusan Amirul Mukminin ( Mesir )

Menggalakkan rakyat menceburi bidang pertanian

Meneroka tanah baru dan mengusahakan tanah terbiar

Memperkenalkan pelbagai jenis cukai/Jizyah ( cukai kepala ) / Kharaj ( cukai tanah )

Mendirikan Baitulmal

Mewujudkan sistem pentadbiran tanah-tanah bertuan dan tanah tidak bertuan

Apakah faktor yang mendorong imigran China dan India ke Tanah

Melayu sejak abad ke -19 ?

Kepesatan pembangunan sektor pertanian dan perlombongan oleh British /

British membawa masuk tenaga buruh luar untuk bekerja di lombong-lombong

dan ladang-ladang

Galakan kolonial Britih agar mereka berhijrah / dasar

Penghijrahan mereka tidak pernah ditentang oleh orang Melayu

Wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan India

Terdapat peluang pekerjaan dalam pertanian dan perlombongan

Kestabilan politik di Tanah Melayu

Kemiskinan di tempat asal

Kekayaan sumber alam di Tanah Melayu

Terangkan cara kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu pada abad ke 19.

Kemasukan buruh Cina

Melalui sistem tiket kredit

Bakal imigran dikumpulkan oleh kheh-tau (ketua).

Dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa

Imigran (sin kheh) ini diletakkan di bawah pengawasan nakhoda kapal atau agensi buruh yang dibayar oleh majikan.

Golongan sin kheh membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu.

Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju.

Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka.

Melalui sistem pengambilan kakitangan,

Majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh.

Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan.

Pegawai yang dihantar mengiringi buruh tersebut hingga mereka sampai ke tempat majikan.

Sistem pengambilan rumah kongsi

Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.

Pegawai tersebut membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi

Kemasukan buruh India

Sistem buruh bebas

Datang sendiri dengan biayaan masing-masing.

Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu

Mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang mereka kehendaki

Melalui sistem kontrak

Majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu.

Sebagai balasan Buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu dengan bayaran minimum.

Melalui sistem kangani

Seseorang kangani / tandil / ketua / mandur diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh.

Kangani diberi wang pendahuluan untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu.

Sistem ini diharamkan kerana penyelewengan oleh kangani

Peningkatan jumlah kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah

Melayu telah meninggalkan kesan sosial.

Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

Pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu

Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum

Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum

Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan

Tidak terdapat interaksi antara kaum

Tidak ada perpaduan antara kaum

Wujud sistem pendidikan vernakular

taraf kesihatan yang rendah / penyakit berjangkit

pembangunan tidak seimbang antara wilayah

perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dengan imigran

Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan penting sebagai penggerak kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Jelaskan isu sosial yang dibangkitkan dalam akhbar-akhbar Melayu

pada tahun 1930-an.

i. Sosial

Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu.

Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negatif seperti memilih

kerja dan tidak mahu berusaha

Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak

Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan

kerja tangan

Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu

Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British

Menyeru orang melayu supaya tidak meninggalkan pendidikan Islam

Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

ii. Ekonomi

Menggalakkan syarikat kerjasama

Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana hal ini mengancam ekonomi tempatan

Menggalakkan perniagaan di kalangan orang melayu

Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka

Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat

Meminta orang Melayu mengadakan kampung khas orang Melayu di Kuala Lumpur

ii. Politik

Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa raja-raja Melayu

Mengkritik para pembesar dan raja-raja melayu kerana tidak melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat

Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan

Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S.) untuk melindumgi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan

Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan

Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

Jelaskan mesej-mesej yang terdapat dalam novel-novel pada tahun 1930-an

Keris Melaka - Ahmad Bakhtiar

Semangat perjuangan menentang penjajah Barat

Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah

Gunakan Sejarah sebagai ispirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda

Anak Mat Lela Gila- Ishak Haji Muhammad

Semangat anak muda menentang penjajah

Hargai warisan bangsa

Semangat cintakan tanah air

Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan

Melor Kuala Lumpur - Harun Aminurrashid

Emansipasi wanita

Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu

Membuang pandangan negatif yang boleh menghalang kemajuan bangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah akhbar amat berkesan dalam meniupkan semangat kebangsaan ?

Dikeluarkan setiap hari

Harga murah

Mengunakan medium tulisan jawi

Isu-isu berkaitan dengan masyarakat

Mudah didapati

Penulis/pengarang terdiri daripada orang Melayu

Tiada sekatan daripada pihak penjajah

Mana-mana jawapan yang munasabah

Jelaskan reaksi rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia

Sarawak

Parti pertama yang menyokong gagasan ini ialah Parti Negara Sarawak (PANAS)

SNAP, BERJASA, PESAKA dan SCA menentang kerana mahukan kemerdekaan terlebih dahulu

Parti ini kemudiannya menyokong

SUPP terus menentang

PANAS , SNAP , BERJASA , PESAKA dan SCA membentuk parti perikatan

menyokong gagasan ini

Sabah

Sebelum ini tiada parti

melahirkan parti-parti politik seperti UNKO, USNO, parti Kaum Dusun , Parti Pasok Momugun , Parti Bersatu , Parti Demokratik

Tujuan mengemukakan pandangan dan mendapatkan sokongan

Kemudiannya membentuk parti perikatan Sbah menyokong gagasan ini

menuntut 20 perkara untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia

Inginkan kemerdekaan terlebih dahulu

Jelaskan usaha-usaha untuk mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan

Sabah terhadap pembentukan Malaysia

Mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah untuk menjelaskan tentang penubuhan Malaysia

Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah

Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK).

Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia.

Mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold yang mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan.

Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.

Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) untuk memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold.

Jawatankuasa Antara Kerajaan mengunjungi Sarawak dan Sabah untuk menerangkan penubuhan Malaysia.

JAK mengadakan mesyuarat mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah

ke dalam Malaysia dan membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.

Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah

Pada pengetahuan sejarah anda , apakah manfaat yang diperolehi daripada

pembentukan Malaysia

Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.

Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.

Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo

Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri

pertanian.

Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.

Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.

Menggalakkan pelaburan

Menggalakkan perkembangan industri pertanian

Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi

Memajukan negeri-negeri yang belum membangun

Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama

Jadual di bawah merujuk kepada penyertaan Malaysia dalam Pertubuhan Antarabangsa selepas mencapai kemerdekaan

Apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia apabila menyertai pertubuhan Komanwel ?

Memelihara keamanan

Memelihara kedaulatan negara

Menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya

Menandatangani Perjanjian Pertahanan dengan Britain / Australia / New Zealand

Mendapat bantuan tentera apabila diserang terutama semasa konfrantasi dengan Indonesia

Menjadi tuan rumah Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM)

Menyuarakan penentangan terhadap dasar apartheid di Afrika Selatan

Eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel / Britain dikenakan cukai yang rendah

Malaysia mendapat bantuan teknikal/ biasiswa dalam Rancangan Colombo

Menjadi tuan rumah Sukan Komanwel 1998

Matlamat Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

Mengekalkan keamanan dunia

Tidak menyokong blok barat / blok komunis

Mengelak campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara

Menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan / persefahaman

Menghormati hak asasi manusia

Membela kepentingan negara sedang membangun

Membela isu Palestin

Kerjasama ekonomi

Membincangkan isu Antartika

Cadangan menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan

Matlamat Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Mengeratkan hubungan sesama negara Islam dalam segala bidang

Bersuara dengan satu nada bagi kepentingan umat Islam

Mengekalkan perdamaian dalam segala sengketa

Memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati / tidak dicemari

Memberi bantuan kepada negara Islam yang bermasalah

Memberi bantuan kewangan kepada negara Islam yang kurang maju

Menubuhkan Bank Pembangunan Islam untuk memberi perkhidmatan kewangan kepada anggota

Jelaskan peranan penting Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Tunku Abdul Rahman menjadi Setiausaha Agung OIC yang pertama

Menjadi perantara menyelesaikan perang Iran-Iraq

Memberi sokongan kepada rakyat Palestin dalam perjuangan menentang Israel

Menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 / 2003

Menganjurkan persidangan menentang pengganas di kalangan negara Islam

Memberi tawaran biasiswa kepada pelajar OIC untuk belajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Mengesyorkan penggunaan dinar emas di kalangan negara Islam dalam urusan perdagangan

No comments:

Nuffnang...

English-Malay Automatic Translation